בקשה לביטול הגבלה בבנק ישראל

מה זה ביטול הגבלה בבנק ישראל?

הגבלת חשבון הבנק נעשית על ידי בנק ישראל, אשר אף והגבלה זו נרשמת במאגר נתוני האשראי של הלקוח בהתאם  של הלקוח בהתאם לחוק חוק נתוני אשראי, התשע"ו – 2016.

לבנק ישראל את הסמכות לגרוע שיקים ולבטל את ההגבלה ופעולה זו מתבצעת באמצעות בית המשפט המוסמך. בהתאם לדין, לבעל חשבון שהוגבל ישנם 20 ימים להגשת ערעור לבית המשפט המוסמך. במסגרת הערעור מפרט בעל החשבון את הסיבות בגינן יש לגרוע את השיקים אשר לא כובדו בחשבון, כולם או חלקם. העילות בגינן ניתן לגרוע שיקים מפורטות בחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981 (להלן:"החוק"), ומשכך חשוב מאוד להיוועץ עם עורך-דין המתמחה בתחום זה על מנת שזה יבחן את נסיבות החזרת השיקים וידע לשייך את גריעת השיקים בהתאם לעילות הקבועות בחוק ופסיקה.

לאחר הגשת הערעור, מתקיים דיון בפני בית המשפט אליו הוגש הערעור, זה דן בטענות הצדדים והסוגיות המשפטיות העולות מהמקרה ומכריע האם יש לגרוע שיקים מהחשבון או לא. לאור חשיבות הדברים והמשמעות של השארת ההגבלה על כנה, אנו ממליצים לפנות לעורך דין המתמחה בתחום שייצג אתכם משלב הגשת הערעור ועד לדיון עצמו, שכן הבנק מיוצגים על ידי משרדי עורכי דין גדולים וכעניין שבשגרה מסרבים הם להסרת ההגבלה וללא ייצוג משפטי יחסי הכוחות בין הצדדים אינם שווים בלשון המעטה וסיכויי ההליך נמוכים מאוד.

ככל ובית המשפט החליט לגרוע שיקים, פעולה זו מבוצעת על ידי הבנק בו הוגבל החשבון והדבר מדווח לבנק ישראל, אשר מעדכן את הרשומות במאגרי המידע, לרבות עדכון מאגר נתוני האשראי של הלקוח. ככל ולאחר גריעת השיקים מניין השיקים הינו קטן מ 10, מבוטלת גם ההגבלה על חשבון הבנק במחשבי בנק ישראל.

לפי חוק, קיימות הגבלות שמוטלות על חשבון הבנק, ומונעות מאדם פרטי, עוסק פטור, עוסק מורשה או כל חברה בע"מ ותאגיד אחר, לנהל את באופן רגיל את החשבון שלהם בבנק ישראל.

במקרה כזה, מומלץ לחייב להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בהוצאה לפועל, לטובת ייצוג נאות למען ביטול הגבלות אלו.

הטלת הגבלה על חשבון בנק מכוח חוק ההוצאה לפועל – בהתאם לתיקון 29 לחוק, מאפשר לנושה לדרוש גבייה של החוב, ולנקוט בהליכים (המפורטים בטופס 4)  כנגד החייב, שמתחמק מתשלום החובות שצבר, וזאת בכפוף לתנאים מסוימים.

הגבלה נוספת שיש לקחת בחשבון היא מכוח חוק שיקים ללא כיסוי התשמ"א – 1981

מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין שיוכל לבדוק איזו רשות הטילה את ההגבלה ובעקבות מה.

חשוב להבין כי בדיקה מקצועית על ידי עורך דין המתמחה בתחום תחסוך לכם הרבה זמן וכסף.הסרת הגבלה בבנק

על פי החוק, ההגבלה על חשבון הבנק הינה למשך שנה, במידה ונמשכו בחשבון עשר המחאות (שיקים)  ללא כיסוי או יותר, במהלך תקופה של שנה, והשיקים חזרו עקב חוסר היכולת לעמוד בפירעונם.

יש לציין שבמידה ואי כיבוד של מספר שיקים בחשבון התרחש עקב אירוע חד פעמי או במקרה חריג, החוק קובע כי החשבון לא יוכרז כחשבון מוגבל במידה וחלפו פחות מ-15 יום בין השיק הראשון שלא כובד, לבין השיק העשירי שלא כובד וחזר.

הגבלה בבנק ובפעילות החשבון, תתבטא בסיווגו של החשבון שלכם בבנק ובבנק ישראל כחשבון מוגבל, ושלכם כבעלי החשבון –  כלקוחות מוגבלים.

הבנק בו מנוהל החשבון חייב להתריע בפני הלקוח טרם נקיטת ההגבלה, והעברת חשבון הבנק לסטטוס של חשבון מוגבל.

ההשלכות בעקבות הגבלה בבנק ומעבר לסטטוס לקוח מוגבל

המשמעות העיקרית של הגבלה בבנק ישראל היא האיסור להשתמש בשיקים.

הכלל קובע כי הבנק לא יכבד שיקים אשר נמשכו על החשבון המדובר, לאורך כל משך תקופת ההגבלה.

סייג לכלל קובע כי במידה ולבעל החשבון המוגבל יש חשבון בנק  נוסף, שלא הוטלה עליו הגבלה, הלקוח יוכל להמשיך ולמשוך שיקים על אותו חשבון נוסף.

חשוב להבין שלקוח מוגבל אף רשאי לפתוח חשבון בנק נוסף באופן רגיל, ובלבד שלא יהיו עליו שיקים, וזאת בתנאי אחד – שאין כל מניעה אחרת להקמת החשבון, כגון הגבלות שונות מההוצאה לפועל / צו בית משפט הנוגע לעניין וכיו"ב) בכל מקרה חשוב לפעול למען ביטול הגבלה בבנק ישראל, שכן על לקוח בסטטוס מוגבל בבנק ישראל יחולו בהמשך הגבלות נוספות, ככל שלא יטפל בחובותיו.

הלקוח יוכל להמשיך להתנהל עם חשבון הבנק המוגבל במזומנים, להפקיד בו כסף, ובעצם ולעשות כל פעולה שאינה נוגעת לשיקים המשויכים לחשבון.

משך תקופת הגבלת חשבון בנק ישראל

תקופת ההגבלה כמוגדר בחוק, הינה למשך שנה אחת בלבד. תקופת ההגבלה תחל בתאריך שצוין בהודעה אשר נשלחה מטעם הבנק ללקוח, בנוגע להגבלת החשבון בבנק, ותחול למשך חמישה עשר ימים לפחות, מרגע בו יצאה ההתראה ללקוח.

ההגבלה חלה על חשבון הבנק ובעליו ביום בו נמלאו התנאים לצורך בהגבלה.

במידה וחשבון הבנק מנוהל על ידי שני שותפים או יותר, לא משנה מי מבין השותפים בחשבון רשם את השיקים ללא כיסוי, ההגבלה תחול על החשבון ועל כל השותפים הרשומים כבעליו.

שימו לב -ההגבלה על חשבון הבנק אינה חלה על מיופה כוח בחשבון, גם אם הוא מי שחתם על השיקים שחזרו לבנק בשל חוסר כיסוי.

במקרה של חשבון בנק ברשות חברה בע"מ, החשבון של החברה יוגבל לפי מספר הח.פ שלה בלבד. מורשי החתימה מטעם החברה לא יוגבלו ויזוהו לפי מספרי הזהות שלהם, כלומר מורשי החתימה בחברה יוכלו להמשיך למשוך המחאות בחשבונותיהם הפרטיים.

חשבון עוסק מורשה – בעניין הגבלה, חשבון עסקי השייך לעוסק מורשה, דינו יהיה כשל חשבון של לקוח פרטי. ההגבלה תדווח לפי תעודת הזהות של בעלי החשבון.

 

הגבלה בבנק ישראל עקב נסיבות מחמירות

לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות הוא מי שהתקיים בו אחד מתנאים אלה:

  1. לקוח מוגבל שבמהלך תקופת ההגבלה הוגבל חשבון נוסף שלו.
  2. מי שהיה לקוח מוגבל והוגבל שנית תוך שלוש שנים מיום שנסתיימה

תקופת הגבלתו – בין אם באותו חשבון ובין בחשבון אחר שלו.

סנקציית הגבלת חשבון בנק בנסיבות מחמירות, אשר חלה על לקוח, משמעה כי כל חשבונות הבנק המשויכים אליו יוגבלו מבחינת השימוש בשיקים. נוסף על כך, יוגבלו גם כל חשבונות הבנק השייכים לו יחד עם שותפים אחרים, וכל חשבון נוסף בו הוא מיופה כוח, למעט חשבונות בנק בהם הוא מורשה חתימה בלבד. ההשלכה המרכזית לכך היא הגבלה מוחלטת על משיכת שיקים מכל חשבון ברשותו של הלקוח.

ללקוח מוגבל תחת נסיבות מחמירות אין אישור לפתוח חשבון בנק חדש, שיימשכו עליו שיקים, ואיסור זה תקף בכל הבנקים. עם זאת, האיסור חל על חשבונות המתנהלים במטבע ישראלי בלבד, אשר מושכים עליהם שיקים.

תקופת הגבלה על חשבונות בנק בנסיבות מחמירות היא שנתיים.

הסרת הגבלה בבנק

כדאי לפנות לעורך דין המתמחה בניהול חובות והוצאה לפועל כדי לערער על החלטת החלת ההגבלה בבנק ישראל ובבנקים, באמצעות עורך דין ניתן לפעול למען קבלת סעד זמני לעיכוב הליכים ולעיכוב הטלת ההגבלה.

מטרתה של הבקשה לסעד זמני היא בעצם לעכב את הטלת ההגבלה על חשבון הבנק והלקוח בבנק ישראל, טרם כניסתה לתוקף, ומניעת הרישום של הלקוח במרשם החשבונות המוגבלים של בנק ישראל.

בבקשה זו צריך להניח כי לפונה ייגרם נזק מיוחד עקב הטלת ההגבלה בבנק ישראל והפיכת החשבון בבנק לחשבון מוגבל, וכן נזק ניכר ברישום במרשם חשבונות מוגבלים, נוסף לטענות בכל בקשה. המבחן עומד על הקשר בין הלקוח לבין הציבור – לא בין הלקוח למוסד הבנקאי. משמע  צריך להוכיח כי לציבור לא נגרם ולא ייגרם כל נזק.איך מסירים הגבלה בבנק

בקשה לביטול הגבלה בבנק ישראל – מתי מגישים ?

בקשה לביטול הגבלה בבנק ישראל היא הצעד הראשון  בהליך לקראת הסרת הגבלה בבנק, ויש להכין אותה בצורה יסודית. עם המורכבות של המצב, קיימת אפשרות להביא לביטול חשבון  מוגבל בבנק ישראל, תחת תנאים מסוימים ובנסיבות מתאימות.

תהליך ביטול הגבלה בבנק ישראל

אם הוטלה הגבלה על חשבון הבנק שלכם, חשוב שתפנו להגיש בדחיפות בקשה לביטול ההגבלה בבנק, או לביטול צו עיקול חשבון בנק.

חובות הם דבר מלחיץ ומרתיע. רבים מאיתנו, לא רוצים לחשוב בכלל על מצב החובות שלנו, והרבה אנשים בוחרים לטמון את ראשם בחול מאשר להתמודד בצורה אחראית עם הבעיה והשלכותיה. תופעה זו של הדחקה, לרוב גורמת להחמרת המצב באופן משמעותי. חשוב להבין את העובדה בשטח –  החובות לא ייעלמו מעצמם ואף אחד לא ישכח מהם, ודאי שלא הבנק או נושים אחרים להם אתם חייבים כסף. הנושים יחתרו לפירעון מלא של החוב מוקדם ככל האפשר ורובם ככולם ינקטו בכל האמצעים האפשריים על מנת להבטיח שהסכום שחייבים להם, יוחזר. על כן, אם התמהמהתם בטיפול בבעיה והגעתם לנקודה בה הוכרזתם כלקוחות מוגבלים, עליכם להגיש בקשה לביטול צו עיקול חשבון בנק.

טיפול בהגבלה קיימת על חשבון, זה כבר עניין אחר. על מנת להשיג ביטול הגבלה בבנק ישראל, נפרט כאן על תהליכי הביטול האפשריים, ועל כל הדרכים בהן תוכלו להתמודד עם הגבלה שכזו.

מתי יש להגיש בקשה לביטול הגבלה בבנק?

הטלת הגבלה על חשבון בנק יכולה לקרות באם עשרה שיקים, או יותר, שמסרתם, סורבו לפירעון בשל היעדר כיסוי, וזאת בתנאי נוסף שהוא לפחיות 15 ימים בין השיק הראשון שחזר לאחרון.

אם מתקיימים שני קריטריונים אלו, שני הקריטריונים, החשבון יוכרז כמוגבל והתראה על כך תועבר לבנק ישראל במטרה לעדכן את שאר הבנקים והמוסדות הפיננסיים על השינוי בסטטוס שלכם.  כמו כן, על הבנק ליידע מראש את הלקוח, וכן את מורשי החתימה ו/או מיופיי הכוח בחשבון האמור, אודות קבלת ההחלטה על הטלת ההגבלה על החשבון.

בחשבון מוגבל לא ניתן לעשות שימוש בשיקים ולעיתים אף לא באשראי, והבנק לא יכבד כל המחאה הרשומה על ידי בעל החשבון.

על הדרך, תגלו שאינכם זכאים להלוואות וכמובן שלא להלוואת משכנתא, ויש לך עוד השלכות רבות. (לדוגמה, אם אתם גרים בשכירות, ישנם בעלי נכסים רבים שלא יסכימו להכניס משכיר שחשבון הבנק שלו מוגדר כמוגבל).

אין אפשרות לקבל אשראי לעסקים בבנק.

לא תהיה אפשרות לפתוח חשבון חדש באותו בנק.

היום  מדד ה-BDI משותף בין כל המוסדות הפיננסים והמידע חשוף וגלוי לכל מוסד., ייתכן ובעלי חשבון מוגבל יופתעו לגלות כי אין באפשרותם לפתוח חשבון חדש או לקבל הלוואה / סיוע משום גוף  עד לביטול ההגבל בנק ישראל.

איך נעשה ביטול הגבלה בבנק ישראל?

להגבלה בבנק ישראל יש השלכות חמורות כמובן, ואם קיבלתם הודעה מהבנק שהחשבון שלכם הפך להיות מוגבל, מומלץ לפנות בהקדם לעורך דין עורכי דין שמתמחה בתחום החייבים, ובעל ניסיון בנושא זה. עורך הדין יסייע להגיש ערעור לבית משפט השלום על הטלת ההגבלה, או לחלופין להגיש בקשה לצו מניעת הפיכת החשבון למוגבל.

את הבקשה יש להגיש בבית משפט השלום באזור המגורים עד 20 יום מהיום בו לא כובד השיק העשירי בחשבונכם. בערעור ניתן לבקש ביטול של ההגבלה בבנק ישראל, זאת במידה ויש חשד סביר כי השיקים סורבו בעקבות טעות או בגלל התנהלות לא תקינה מצד הבנק.

במהלך פרק הזמן של הגשת הבקשה, החשבון בבנק יעבור לסטטוס 'מועמד להגבלה'. נקודה זו מקנה את לכם זאת הזמן הנדרש כדי לבחון את הבעיות בחשבון ולהסדירן במהירות במידת האפשר, או לחלופין להכין ולהציג עילה מוצדקת אחרת לבקשה לביטול הגבלה בבנק ישראל.

אם הסיכון להטלת הגבלה על חשבון פרטי קיים או על חשבון הבנק המשותף שלכם עם בן או בת זוג, כדאי שאחד השותפים יבטל את הבעלות שלו בחשבון הבעייתי ויתנהל בחשבון אחר משלו.

ואז במקום ששני בני הזוג יהיו מוגבלים בגלל החשבון הבעייתי, יהיה מרווח נשימה בגלל החשבון השני, בזמן הטיפול בחשבון שהוכרז חשבון מוגבל.

לא אחת אי כיבוד שיק יכול לקרות בגלל חוסר תשומת לב כאשר לא עוקבים אחרי מצב החשבון. אם הבנק פעיל במתכונת מצומצמת, ייתכן ויתרחשו  סירובים אוטומטיים להמחאות שבמקרים אחרים היו מתקבלים ללא בעיה, בגלל הסתמכות על הכנסות עתידיות לחשבון הלקוח, וזו רק דוגמה אחת.

על כן, מומלץ לא לרשום שיק לתאריכים בעייתיים כמו חגים, וימי שישי או שבת או ליום שישי בזמנים  אלו ההתנהלות בבנק עלולה להיות אחרת.

טיפול בחשבון מוגבל לא מסתכם במישור הטכני בלבד. חשוב מאוד לעשות בדק בית ולוודא שהבעיה תיפתר. במידה והבנק יטיל הגבלה נוספת בתוך שלוש שנים משהוטלה על חשבונכם ההגבלה הראשונה, אתם עלולים להיות מוכרזים כמוגבלים חמורים. במצב זה, ההגבלות יהיו חמורות אף יותר ויחולו לפחות שנתיים. הגבלה חמורה, יהיה קשה בהרבה לבטל.

בקשה לביטול עיקול חשבון בנק

לצד הגבלות בחשבון, עשויים לחול גם עיקולים בחשבון עקב בקשה על ידי נושים בהוצאה לפועל. גם כאן, חשוב שנפעל בזריזות ונגיש בקשה לביטול עיקול חשבון בנק. את הבקשה יש להגיש אל לשכת ההוצאה לפועל או למסור אותה בדוא”ל. במידה ובחרת להיעזר בייצוג עורך דין, ניתן יהיה להגיש את הבקשה באופן מקוון וליהנות מהליך נוח ומהיר יותר המלווה בייעוץ מקצועי.

הליך לביטול עיקול חשבון בנק מתבצע על ידי הגשת טופס בקשה לעיכוב/ביטול הליכים שניתן להוריד באתר הראשי ההוצאה לפועל. צריך לצרף לטופס הבקשה את דו”ח התנועות בחשבון העו"ש ובמידה וקיים עיקול גם על המשכורת, יש להעביר גם את פרטי המעסיק.

חשוב תמיד לנקוט בגישה אחראית ובהסתכלות לטווח הארוך, ולהתחיל לפעול כדי לסדר את החובות בחשבון עוד בזמן שהוגשה הבקשה לביטול צו עיקול חשבון בנק, או הבקשה לביטול החשבון המוגבל, על מנת להימנע מבעיות נוספות בהמשך הדרך.

מאמרים נוספים

תפריט נגישות

Call Now Button