הגדרות החוק

חוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א – 1981 (להלן:"חוק שיקים ללא כיסוי")

הגדרות

 1. בחוק זה –

(תיקון מס' 2) תשנ"ב-1992

          "בנק" – תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981, המקבל פקדונות כספיים בחשבונות עובר ושב על מנת לשלם מהם בשיק לפי דרישה;

          "שיק" – כהגדרתו בסעיף 73 לפקודת השטרות;

(תיקון מס' 2) תשנ"ב-1992

           "שיק שסורב" – שיק שהוצג לפרעון בתאריך הנקוב בו או אחריו, והבנק סירב לפרעו מחמת שלא היתה יתרה מספקת בחשבון והוא לא היה חייב לפרעו מכוח הסכם עם המושך, ואין נפקא מינה אם היתה סיבה נוספת לסירוב או אם ניתנה הוראת ביטול;

          "חשבון" – חשבון במטבע ישראלי שמושכים עליו בשיק;

          "בעל חשבון" – מי שרשום בבנק כבעל חשבון;

(תיקון מס' 2) תשנ"ב-1992

          "מיופה כוח" – מי שבעל החשבון ייפה את כוחו למשוך שיקים על החשבון והוא אינו בעל החשבון;

(תיקון מס' 2) תשנ"ב-1992

          "מורשה חתימה" – מיופה כוח בחשבון של תאגיד;

(תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

"פתיחת חשבון" – לרבות רישום בחשבון של מיופה כוח או של מורשה חתימה, לענין משיכת שיקים מהחשבון;

          "חשבון משותף" – חשבון שלגביו רשומים בבנק יותר מבעל אחד;

(תיקון מס' 7)  תשס"ח-2008

"הכרזה על שעת חירום" – כל אחת מאלה:

(1)   הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951;

(תיקון מס' 13) תשע"ח-2018

(2)   הכרזה על אירוע חירום אזרחי לפי סעיף 90ב לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971;

(3)   קריאה לשירות מילואים בנסיבות חירום או קריאה לשירות מילואים במצב מיוחד לפי סעיפים 8 או 9 לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008;

          "המפקח" – המפקח על הבנקים לפי פקודת הבנקאות, 1941;

          "השר" – שר המשפטים.

הגבלת חשבון והגבלת לקוח (תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

 1. (א)  חשבון יהיה מוגבל (להלן – חשבון מוגבל) ובעליו יהיה מוגבל (להלן – לקוח מוגבל) אם סורבו במשך שנים עשר חדשים עשרה שיקים או יותר שנמשכו על החשבון, ובלבד שעברו לפחות חמישה עשר ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון[1].

(תיקון מס' 2) תשנ"ב-1992

          (א1) סורבו שיקים בחשבון במספר שנקבע בתקנות, ישלח הבנק התראה לכל אחד מבעלי החשבון, ממיופי הכוח או ממורשי החתימה, הכל כפי שנקבע בתקנות.

(תיקון מס' 7) תשס"ח-2008

          (א2) על אף האמור בסעיף קטן (א), הוכרזה שעת חירום וסבר המפקח כי יש להשעות בהקדם האפשרי הגבלה של חשבון ובעליו כאמור בסעיף זה, רשאי הוא לקבוע, לגבי המדינה כולה או לגבי שטח מסוים, כי בנק לא יגביל חשבון או בעל חשבון בשל שיקים שסורבו בתקופה שיקבע, ובלבד שהתקופה לא תעלה על 90 ימים; המפקח רשאי לקבוע כאמור מיום ההכרזה על שעת חירום ולא יאוחר משלושים ימים לאחר שהסתיימה.

          (ב)  השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לשנות את מספר השיקים והתקופות הקבועים בסעיף קטן (א).

(תיקון מס' 2) תשנ"ב-1992

          (ג) (נמחק).

(תיקון מס' 2) תשנ"ב-1992

          (ד) (נמחק).

חשבון מעוקל (תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

2א.     סירב הבנק לפרוע שיק מחמת עיקול שהוטל על החשבון, לא ייחשב השיק כמסורב אם הוצג תוך ששים ימים מהיום שבו קיבל הבנק את הודעת העיקול.

לקוח מוגבל חמור (תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

 1. (א)  מי שהתקיים בו אחת מאלה הוא לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות (להלן – לקוח מוגבל חמור):

(1)   לקוח מוגבל שחשבון נוסף שלו הוגבל;

(2)   מי שהיה לקוח מוגבל וחשבונו הוגבל שנית תוך שלוש שנים מיום שנסתיימה התקופה שבה היה לקוח מוגבל.

          (ב)  מי שהוא לקוח מוגבל חמור, יוגבלו כל חשבונותיו, וכן החשבונות המשותפים לו ולאחרים והחשבונות שבהם הוא מיופה כוח, למעט החשבונות שבהם הוא מורשה חתימה.

          (ג)   שותפיו לחשבון של לקוח מוגבל חמור ובעלי החשבון שבו הוא מיופה כוח כאמור בסעיף קטן (ב), יוגבלו רק במשיכת שיקים מהחשבון, אך הם יהיו רשאים לפתוח חשבון אחר.

ת"ט תשנ"ב-1992

          (ד)  הוגבל חשבון בגלל היותו של לקוח מוגבל חמור מיופה כוח באותו חשבון, והודיע בעל החשבון על ביטול יפוי הכוח של הלקוח האמור, תבוטל הגבלת החשבון.

הודעה על הגבלה (תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

3א.     (א)  הבנק יודיע בכתב על חשבון מוגבל או על לקוח מוגבל לכל אחד מאלה: למפקח, לבעל החשבון, למיופה הכוח ולמורשה החתימה.

          (ב)  המפקח יודיע על לקוח מוגבל חמור לבעל החשבון, למיופה הכוח ולמורשה החתימה.

          (ג)   המפקח יודיע לכל הבנקים על חשבון מוגבל, על לקוח מוגבל או על לקוח מוגבל חמור.

הודעה לאדם המבקש להצטרף לחשבון (תיקון מס' 9)  תשע"ב-2012

3א1.   (א)  בסעיף זה –

          "חשבון" – חשבון שסורבו בו שיקים במספר שנקבע לפי סעיף 2(א1), חשבון מוגבל או חשבון שאחד מבעליו הוא לקוח מוגבל;

          "הגבלה מיוחדת" – הגבלה של אדם כלקוח מוגבל מיוחד כמשמעותו בסעיף 3ג.

          (ב)  בנק לא יצרף אדם לחשבון כבעל חשבון או כמיופה כוח אלא לאחר שמסר לו הודעה על כל אלה:

(1)   מספר השיקים שסורבו בחשבון בשנים עשר החודשים שקדמו למועד הצירוף;

(2)   הגבלה, שאינה הגבלה מיוחדת, שהוטלה על החשבון או על בעליו, כולם או מקצתם, בשלוש השנים שקדמו למועד הצירוף, וסוג ההגבלה שהוטלה, לפי העניין;

(3)   הגבלה מיוחדת המוטלת על בעלי החשבון, כולם או מקצתם, במועד הצירוף.

תקופת ההגבלה ותחילתה (תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

3ב.     (א)  תקופת ההגבלה של חשבון מוגבל או של לקוח מוגבל היא שנה אחת.

          (ב)  תקופת ההגבלה של לקוח מוגבל חמור ושל חשבונותיו, כאמור בסעיף 3, היא שנתיים.

ת"ט תשנ"ב-1992

          (ג)   תחילת ההגבלה ביום שצוין בהודעה של הבנק או של המפקח, לפי הענין, שיהיה לפחות חמישה עשר ימים מיום שההודעה נשלחה ללקוח.

          (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (ג), בנק שהודיע על הגבלה ובנק שקיבל הודעה על הגבלה, לא יפתח חשבון למי שלגביו נמסרה ההודעה מיום שהודיע או מיום שקיבל את ההודעה, לפי הענין.

לקוח מוגבל מיוחד (תיקון מס' 3)  תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 8)  תשס"ט-2008 (תיקון מס' 11) תשע"ד-2014

3ג.     (א)  (1)   חייב שרשם ההוצאה לפועל הטיל עליו הגבלה לפי סעיפים 66א(3) או 69ד(א)(2) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, יהיה לקוח מוגבל בנסיבות מיוחדות (להלן – לקוח מוגבל מיוחד);

(תיקון מס' 11) תשע"ד-2014

(2)   חייב שרשם לענייני המרכז כמשמעותו בסעיף 6א(א) לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (בסעיף זה – רשם לענייני המרכז), הטיל עליו הגבלה לפי סעיף 7א(ג)(3) לחוק האמור, יהיה לקוח מוגבל מיוחד.

(תיקון מס' 4) תשנ"ו-1996

          (א1) חייב שבית משפט הכריז שהוא פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, יהיה לקוח מוגבל מיוחד.

(תיקון מס' 4) תשנ"ו-1996

          (א2) אדם שבית דין רבני נתן נגדו צו הגבלה לפי סעיף 2(6) לחוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (הוראת שעה), התשנ"ה-1995, יהיה לקוח מוגבל מיוחד.

(תיקון מס' 11) תשע"ד-2014

          (ב)  דינו של לקוח מוגבל מיוחד כדין לקוח מוגבל חמור, למעט לענין סעיף 14(ב), ולענין סעיף 3(א)(2) לא יראוהו כלקוח מוגבל, ואולם המפקח לא יידרש למסור לבעל חשבון שהוא לקוח מוגבל מיוחד לפי סעיף קטן (א) הודעה לפי סעיף 3א(ב).

(תיקון מס' 4) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 11) תשע"ד-2014

          (ג)   תקופת ההגבלה של לקוח מוגבל מיוחד ושל חשבונותיו תהיה כפי שקבעה הרשות המוסמכת, ובלבד שלא תעלה על חמש שנים; לא קבעה הרשות המוסמכת תקופה כאמור, תהיה התקופה בת שנה אחת. בסעיף קטן זה, "הרשות המוסמכת" – רשם ההוצאה לפועל, רשם לענייני המרכז, בית משפט או בית דין רבני.

מהות ההגבלה

 1. (א)  לקוח מוגבל לא יפתח חשבון.

          (ב)  לא ימשוך אדם שיק על חשבון מוגבל.

(תיקון מס' 2) תשנ"ב-1992

          (ג)   לקוח מוגבל חמור לא ימשוך שיק על שום חשבון.

חובות הבנק בחשבון מוגבל

 1. (א)  לא יפרע בנק שיק שנמשך על חשבון מוגבל.

          (ב)  לא יספק בנק טופסי שיקים למשיכה מחשבון מוגבל.

          (ג)   לא יפתח בנק חשבון ללקוח מוגבל.

סייגים

 1. (א)  על אף האמור בסעיף 5(א) רשאי בנק לפרוע שיק במשך חמישה עשר ימים מתחילת ההגבלה ובלבד שהתאריך הנקוב בו הוא מוקדם מתאריך תחילת ההגבלה.

          (ב)  אי פרעון שיק מחמת הוראות חוק זה אינו גורע מכל זכות של אוחז לתבוע על פי השיק.

סימון שיק (תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

 1. שיק שהוצג לפרעון ולא נפרע מחמת הוראת סעיף 5(א), וכן שיק שסורב, יסמנו הבנק הנמשך, לפי העניין.

הגבלת חשבון בידי המפקח

 1. ראה המפקח שבנק לא הגביל בעל חשבון או חשבון שלפי הוראות חוק זה היה עליו להגבילו, רשאי הוא, במקום הבנק, לנקוט כל פעולה הדרושה לביצוע ההגבלה.

תיקון טעויות

 1. הודיע בנק בטעות על הגבלה, יתקן את הטעות ויודיע על כך לבנק ישראל, וההגבלה תהיה בטלה.

ערעור (תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

 1. (א)  לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור, רשאים לבקש מבית משפט השלום שיבטל הבאת שיק במנין השיקים שסורבו בהתקיים אחת מאלה:

(1)   הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת טעות;

(2)   הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת עיקול שהוטל על החשבון והתקיימו שנים אלה: השיק נמשך לפני שהבנק קיבל את הודעת העיקול ולא ניתן היה לפרעו במשך ששים הימים האמורים בסעיף 2א;

(3)   ללקוח היה יסוד סביר להניח שהיתה חובה על הבנק לפרוע את השיק, אם בשל כך שהיתה יתרה מספקת בחשבון, או שהבנק היה חייב לפרעו מכוח הסכם אתו;

(תיקון מס' 7) תשס"ח-2008

(4)   נבצר מהלקוח לטפל בענייניו מחמת פגיעה, בו או ברכושו, בפעולת איבה, ובשל כך סורב השיק;

(תיקון מס' 7) תשס"ח-2008

(5)   הלקוח הוא תושב של שטח שהוכרזה לגביו שעת חירום כאמור בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה "הכרזה על שעת חירום", ובין המועד שבו נמשך השיק ובין המועד שבו הוצג לפירעון חלה הרעה משמעותית בהכנסותיו של הלקוח עקב שעת החירום, ובשל כך סורב השיק.

          (ב)  לא יהוו עילה לערעור או לביטול הבאת שיק במנין השיקים שסורבו –

(1)   פגם שנפל בהתראה;

(2)   אי קבלת התראה, ובלבד שהבנק שלח התראה.

סעד זמני (תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

10א.  (א)  בית המשפט רשאי, לבקשת מי שהגיש ערעור, לתת צו שימנע את תחילת ההגבלה; משניתן הצו יחולו הוראות אלה:

(1)   המבקש לא יהיה רשאי לפתוח חשבון ובנק לא יפתח לו חשבון בתקופה שהצו עומד בתקפו;

(2)   התקופה שבה הצו עמד בתקפו לא תובא בחשבון תקופות ההגבלה שנקבעו בסעיף 3ב;

          (ב)  שיקים שסורבו בתקופה שבה עמד הצו בתקפו, ייכללו במנין השיקים לענין סעיף 10.

          (ג)   הוגש ערעור על החלטת בית משפט השלום שניתנה על פי סעיפים 10 או 10א, רשאי בית משפט שלערעור, אם ראה זאת לנכון, לקבוע כי הוראת פסקה (1) לסעיף קטן (א) לא תחול, או כי על אף האמור בפסקה (2) לסעיף קטן (א), תובא התקופה שבה עמד הצו בתקפו, כולה או מקצתה, בחשבון תקופת ההגבלה.

פרטי זיהוי

 1. (א)  לא יפתח בנק חשבון בלי לרשום פרטי זיהוי של בעל החשבון כפי שקבע השר בתקנות.

(תיקון מס' 2) תשנ"ב-1992

          (א1) לא ירשום בנק מיופה כוח או מורשה חתימה בחשבון בלי לרשום את פרטי הזיהוי שלהם, כפי שקבע השר בתקנות.

(תיקון מס' 2) תשנ"ב-1992

          (ב)  ראה המפקח שבנק לא רשם את פרטי הזיהוי של בעל חשבון, של מיופה כוח או של מורשה חתימה, מחמת שסירבו למוסרם או מחמת שלא מסרו אותם, רשאי הוא להורות לבנק שלא לספק טפסי שיקים לאותו חשבון.

הטבעת פרטים אישיים (תיקון מס' 1)  תש"ן-1990 (תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

11א.  לא ימסור בנק טפסי שיקים, אלא אם כן מוטבעים עליהם פרטי זיהוי של בעל החשבון כפי שקבע המפקח בכללים (להלן – פרטים אישיים).

איסור הנפקה ללא אישור (תיקון מס' 1)  תש"ן-1990

11ב.  (א)  לא ינפיק אדם טפסי שיקים, אלא אם כן נתקיימו כל אלה:

(1)   הוא קיבל את אישור הבנק שבו מתנהל החשבון שעליו מיועדים להימשך שיקים בטפסים האמורים;

(2)   על גבי טפסי השיקים מוטבעים הפרטים האישיים שאישר הבנק האמור למנפיק.

          (ב)  לא יסרב בנק סירוב בלתי סביר לתת אישור כאמור.

(תיקון מס' 2) תשנ"ב-1992

          (ג)   בנק שאישר למנפיק להנפיק טפסי שיקים, ימסור לו את הפרטים האישיים.

גילוי זהות המושך (תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

 1. אוחז בשיק שלא נפרע מכל סיבה שהיא, ימסור לו הבנק הנמשך, לפי בקשתו, פרטי זיהוי של המושך או של בעל החשבון כפי שקבע השר בתקנות.

דיווח

 1. בנק שהגביל בעל חשבון ידווח על כך לבנק ישראל, ובנק ישראל יעביר לכל בנק את הפרטים בדבר ההגבלות, הכל כפי שקבע המפקח.

פרסום (תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

 1. (א)  בנק ישראל רשאי לפרסם את מספרי החשבונות המוגבלים, עם ציון שם הבנק שבו מתנהל כל חשבון ותאריך סיום ההגבלה.

(תיקון מס' 2) תשנ"ב-1992 צו תשנ"ח-1997

          (ב)[2] בנק ישראל רשאי לפרסם את שמות הלקוחות המוגבלים החמורים, בציון פרטי הזיהוי כפי שנקבעו בתקנות ואת תאריך סיום ההגבלה, בהתקיים אחת מאלה:

(1)   עברו ששים ימים מיום משלוח ההודעה לפי סעיף 3א(ב) ובתקופה זו לא הודיע בעל החשבון לבנק ישראל בדואר רשום על הגשת ערעור בצירוף העתק ממנו;

(2)   הערעור בוטל, נמחק או נדחה.

פרסום מוטעה (תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

14א.  (א)  היה הפרסום כאמור בסעיף 14(ב) מוטעה, יפרסם בנק ישראל תיקון טעות באופן שבו נעשה הפרסום.

          (ב)  נתבע בנק בשל פרסום מוטעה, יודיע על כך ליועץ המשפטי לממשלה.

          (ג)   חוייב בנק לפצות את מי ששמו פורסם בשל פרסום מוטעה שנעשה בתום לב, ישפה אותו אוצר המדינה; שיפוי לפי סעיף זה יהיה בשיעור של שמונים אחוזים מהסכום שבו חוייב הבנק.

          (ד)  חוייב בנק בפיצוי על פי הסדר על דרך של פשרה, בוררות או הסדר אחר, לא יהיה זכאי לשיפוי על פי סעיף קטן (ג), אלא אם כן קיבל את הסכמת היועץ המשפטי לממשלה להסדר האמור.

סמכות גילוי (תיקון מס' 5) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 12) תשע"ו-2016

 1. בנק ובנק ישראל רשאים לגלות שלקוח או חשבון שלו הוגבלו, אם הגילוי דרוש לצורך ניהול חקירה פלילית על פי דין או לצורך ביצוע חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002.

עונשין (תיקון מס' 1)  תש"ן-1990 (תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992 (תיקון מס' 3) תשנ"ד-1994

 1. (א)  המושך שיק מחשבון מוגבל בתקופה שהוא לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור או לקוח מוגבל מיוחד, דינו – מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, או פי ארבעה מסכום השיק, לפי הסכום הגדול יותר.

(תיקון מס' 1) תש"ן-1990

          (ב)  העובר על הוראות סעיף 11ב(א), דינו – מאסר שלוש שנים.

פטור מאחריות פלילית (תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992 (תיקון מס' 6)  תשס"ד-2004 (תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

 1. לא ישאו בנק, בנק ישראל, החברה, כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986, בנותנה שירותים לפי הוראת סעיף 88א לחוק האמור ועובדיהם באחריות פלילית בשל מעשה או מחדל שעשו בתום לב לביצוע חוק זה.

פגם

 1. 18.    בנק שלא מילא הוראה מהוראות חוק זה, רשאי המפקח לראות בכך פגם לענין סעיפים 8א ו-8ג לפקודת הבנקאות, 1941.

הגבלה כעונש נוסף

 1. (א)  בית משפט בדונו בעבירה לפי סימן ו' של פרק י"א לחוק העונשין, תשל"ז-1977, שכרוכים בה שיקים, רשאי, בנוסף לכל עונש אחר, להורות שהנאשם או חשבונו או כל חשבונותיו, לרבות חשבון משותף והשותפים בו, יהיו מוגבלים לפי חוק זה, מתאריך שקבע.

          (ב)  בית המשפט רשאי להטיל תקופת הגבלה ארוכה מזו הקבועה בחוק זה, ובלבד שלא תעלה על חמש שנים.

(תיקון מס' 2) תשנ"ב-1992

          (ג)   בית המשפט רשאי לקבוע כי לענין סעיף 14(ב) יראו את הנאשם כלקוח מוגבל חמור.

(תיקון מס' 2) תשנ"ב-1992

          (ד)  (בוטל).

הודעה לבנק ישראל (תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

19א.  בית המשפט ימציא לבנק ישראל הודעה –

(1)   על כל עונש שהטיל לפי סעיף 19 או סעיף 436 לחוק העונשין, תשל"ז-1977;

(2)   על החלטות שניתנו בערעורים לפי סעיף 10.

סמכויות המפקח

 1. (א)  המפקח רשאי לקבוע בכללים –

(תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

(1)   לענין סעיף 7 – דרכי סימון שיק;

(תיקון מס' 7) תשס"ח-2008

(1א) הוראות ביצוע לעניין הפעלת סמכותו לפי סעיף 2(א2);

(תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

(2)   פרטים אישיים של בעל החשבון לפי סעיפים 11א ו-11ב;

(תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

(3)   פרטי דיווחים לענין סעיף 13;

(תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

(4)   דרכי המסירה וההצגה של פרסומים לפי סעיף 14.

(תיקון מס' 7) תשס"ח-2008

          (ב)  המפקח רשאי לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה לעובד בנק ישראל, למעט סמכויותיו לפי סעיפים 2(א2), 18 ו-20(א).

בנק הדואר (תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

20א.  (א)  הוראות חוק זה יחולו על בנק הדואר כמשמעותו בחוק בנק הדואר, תשי"א-1951; לענין חוק זה, הוראת תשלום של בנק הדואר תיחשב כשיק.

          (ב)  לצורך ביצוע חוק זה יהיו נתונות למפקח הסמכויות הנתונות לו בסעיף 5(א) לפקודת הבנקאות, 1941, גם לגבי בנק הדואר.

          (ג)   הפעיל המפקח סמכויותיו לפי חוק זה לגבי בנק הדואר, יודיע על כך למנהל בנק הדואר.

ביצוע ותקנות (תיקון מס' 7)  תשס"ח-2008

 1. (א)  השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהסכמת שר האוצר, להתקין תקנות לביצועו, ובין השאר, לקבוע –

(1)   באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת – סייגים לתחולת חוק זה;

(2)   את מי ירשום בנק כבעל החשבון לענין חוק זה בנסיבות מיוחדות;

(תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

(3)   פרטי הודעות לפי סעיף 3א, דרכי קביעת המועד לתחילת ההגבלה ודרכי המצאת ההודעות;

(תיקון מס' 9)  תשע"ב-2012

(3א) פרטי הודעה לפי סעיף 3א1 ודרכי מסירתה;

(תיקון מס' 2)  תשנ"ב-1992

(4)   את התנאים למשלוח התראות למושך שיקים שסורבו, מספרן, פרטיהן והמועדים והדרכים לשליחתן;

(5)   לענין ערעור לפי סעיף 10 – מועד להגשתו וסדרי דין ודיני ראיות מיוחדים לו.

(תיקון מס' 7)  תשס"ח-2008

          (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א)(1), רשאי השר לקבוע סייגים לתחולת חוק זה, שיחולו בעתות חירום, לרבות בתקופת הכרזה על שעת חירום, אם סבר כי בשל דחיפות העניין לא ניתן לקבוע את הסייגים בדרך הקבועה בסעיף קטן (א)(1); תקנות לפי סעיף קטן זה טעונות את אישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ואולם לא החליטה הוועדה בדבר אישור התקנות או דחייתן בתוך 21 ימים מן היום שהתקנות נמסרו לה, יראו את התקנות כאילו אושרו.

תחילה

 1. תחילתו של חוק זה תשעה חדשים מיום קבלתו בכנסת, אולם –

(1)   סעיף 11 תחילתו עם פרסום החוק;

(2)   סעיף 14(ב) תחילתו ביום שיקבע השר בצו, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

תפריט נגישות

Call Now Button