הליך הסרת הגבלה

כיצד מסירים הגבלה על חשבון בנק ?

חוק שיקים ללא כיסוי מאפשר ללקוחות הבנקים, אשר חשבונם הוגבל, לפנות לבית המשפט ולערער על החלטת הבנק. היה וטענות הלקוח יתקבלו בבית המשפט, יורה בית המשפט לבנק להסיר את ההגבלה ולבטל את ההכרזה על הלקוח כ"לקוח מוגבל".

זאת ועוד, משרדנו מגיש בד בבד עם הערעור בקשה לצו מניעה זמני לעיכוב ההגבלה על חשבון הבנק וזאת על מנת לאפשר ללקוח להמשיך ולפעול בחשבון, לרבות שימוש בשיקים עד לדיון בבית המשפט.

לקוח מוגבל או לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות רשאים לבקש מבית משפט שיבטל הבאת שיק (או יותר) ממניין השיקים שסורבו, זאת בהתקיים אחד מאלה 

  1. הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת טעות.
  2. הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת עיקול שהוטל על החשבון והתקיימו שניים מאלה: השיק נמשך לפני שהבנק קיבל את הודעת העיקול ולא ניתן לפרעו במשך שישים הימים מהיום שבו קיבל הבנק את הודעת העיקול.
  3. ללקוח היה יסוד סביר להניח שהייתה חובה על הבנק לפרוע את השיק – משום שהייתה יתרה מספקת בחשבון, או מכוח הסכם אתו.
  4. נבצר מהלקוח לטפל בענייניו מחמת פגיעה, בו או ברכושו, בפעולות איבה, ובשל כך סורב השיק.
  5. הלקוח הוא תושב של שטח שהוכרזה לגביו שעת חירום כאמור בפסקאות (1)-(2) להגדרה "הכרזה לשעת חירום" כאמור בסעיף 1 לחוק שיקים ללא כיסוי, ובין המועד שבו נמשך השיק למועד שבו הוא הוצג לפירעון הייתה הרעה משמעותית בהכנסותיו של הלקוח עקב שעת החירום, ובשל כך סורב השיק.

הסעיפים במצוינים לעיל אינם בגדר "רשימה סגורה" ובתי המשפט הכירו במקרים נוספים בהם נגרעו שיקים ממניין השיקים שסורבו.


למידע נוסף על חשבונות מוגבלים