הליך הסרת הגבלה

כיצד מסירים הגבלה על חשבון בנק ?

בהתאם לדין, לבעל חשבון שהוגבל ישנם 20 ימים להגשת ערעור לבית המשפט המוסמך. במסגרת הערעור מפרט בעל החשבון את הסיבות בגינן יש לגרוע את השיקים אשר לא כובדו בחשבון, כולם או חלקם. העילות בגינן ניתן לגרוע שיקים מפורטות בחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981 (להלן:"החוק"), ומשכך חשוב מאוד להיוועץ עם עורך-דין המתמחה בתחום זה על מנת שזה יבחן את נסיבות החזרת השיקים וידע לשייך את גריעת השיקים בהתאם לעילות הקבועות בחוק ופסיקה.

העילות בגינן ניתן לדרוש מבית המשפט לגרוע שיקים מפורטות בסעיף 10(א) לחוק. לרוב, הטענה העיקרית של בעלי חשבון מוגבל הינה כי הבנק היה מכבד דרך קבע שיקים שהוצגו לפירעון הגם שאלו הביאו לחריגה בחשבון, ואולם, בשלב כלשהו, ללא התראה, סרב הבנק לכבד שיקים שהביאו לחריגה וזאת בניגוד ל"נוהג" שהיה קיים בין הצדדים. במקרה שכזה, ניתן לטעות כי לבעל החשבון "היה יסוד סביר להניח" כי השיקים יפרעו. עילה נוספת אשר נטען כעניין שבשגרה הינה טענת "טעות". לא אחת הבנקים לא מכבדים שיקים הגם ששיקים אלו לא הביאו לחריגה, ומשכך לא היה כל מקום שלא לכבדם; לעניין ה"טעות" ניתן אף לטעון כי מדובר בטעות של צד ג' ולאו דווקא של הבנק. מעבר לעילות הקבועות בחוק, ישנה פסיקה ענפה לפי בתי המשפט קבעו, כי בסמכותם לגרוע שיקים גם במקרים אשר לא צוינו בחוק וזאת מכוח 'שיקולי צדק', כאשר לעניין זה כל מקרה ייבחן לגופו. כך לדוג' – בית המשפט גרע שיקים לאדם אשר סעד את אביו בימיו האחרונים ובתקופה זו חזרו שיקים ובמקרה אחר, נגרעו שיקים שלא כובדו בזמן שבעל החשבון אושפז במפתיע.

לאחר הגשת הערעור, מתקיים דיון בפני בית המשפט אליו הוגש הערעור, זה דן בטענות הצדדים והסוגיות המשפטיות העולות מהמקרה ומכריע האם יש לגרוע שיקים מהחשבון או לא. לאור חשיבות הדברים והמשמעות של השארת ההגבלה על כנה, אנו ממליצים לפנות לעורך דין המתמחה בתחום שייצג אתכם משלב הגשת הערעור ועד לדיון עצמו, שכן הבנק מיוצגים על ידי משרדי עורכי דין גדולים וכעניין שבשגרה מסרבים הם להסרת ההגבלה וללא ייצוג משפטי יחסי הכוחות בין הצדדים אינם שווים בלשון המעטה וסיכויי ההליך נמוכים מאוד.

חוק שיקים ללא כיסוי מאפשר ללקוחות הבנקים, אשר חשבונם הוגבל, לפנות לבית המשפט ולערער על החלטת הבנק. היה וטענות הלקוח יתקבלו בבית המשפט, יורה בית המשפט לבנק להסיר את ההגבלה ולבטל את ההכרזה על הלקוח כ"לקוח מוגבל".

זאת ועוד, משרדנו מגיש בד בבד עם הערעור בקשה לצו מניעה זמני לעיכוב ההגבלה על חשבון הבנק וזאת על מנת לאפשר ללקוח להמשיך ולפעול בחשבון, לרבות שימוש בשיקים עד לדיון בבית המשפט.

לקוח מוגבל או לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות רשאים לבקש מבית משפט שיבטל הבאת שיק (או יותר) ממניין השיקים שסורבו, זאת בהתקיים אחד מאלה 

  1. הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת טעות.
  2. הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת עיקול שהוטל על החשבון והתקיימו שניים מאלה: השיק נמשך לפני שהבנק קיבל את הודעת העיקול ולא ניתן לפרעו במשך שישים הימים מהיום שבו קיבל הבנק את הודעת העיקול.
  3. ללקוח היה יסוד סביר להניח שהייתה חובה על הבנק לפרוע את השיק – משום שהייתה יתרה מספקת בחשבון, או מכוח הסכם אתו.
  4. נבצר מהלקוח לטפל בענייניו מחמת פגיעה, בו או ברכושו, בפעולות איבה, ובשל כך סורב השיק.

 

תפריט נגישות

Call Now Button