שאלות ותשובות

שאלות ותשובות על חשבונות בנק מוגבלים

חשבון מוגבל – מהו?

עמוד זה דן בסוגיית חשבון מוגבל מכוח חוק שיקים ללא כיסוי (בניגוד להגבלת חשבון במסגרת הליכי הוצאה לפועל, שם ההליך המשפטי שיש לנקוט שונה לחלוטין).

חוק שיקים ללא כיסוי קובע, כי חשבון בנק אשר לא כובדו בו 10 שיקים (או יותר) מהסיבה שלא היה להם כיסוי (א.כ.מ.), ובלבד לפחות 15 ימים בין השיק הראשון שחזר לבין השיק העשירי, וזאת במהלך תקופה של 12 חודשים, יסווג החשבון כ"חשבון מוגבל" ובעליו יסווג כ"לקוח מוגבל".

חשוב להדגיש, כי בחשבונות בהם ישנם מספר שותפים, הגבלת החשבון תחול על כולם, ללא יוצא מן הכלל, וזאת ללא קשר לזהות השותף אשר חתם על השיקים שהובילו להגבלה. נוסיף, כי ההגבלה תחול אך ורק על שותפים בחשבון ולא מורשיי חתימה, מיופי כוח וכדומה.

מוגבל חמור– מהו?

חוק שיקים ללא כיסוי קובע, כי לקוח מוגבל יסווג כלקוח מוגבל חמור אם התקיים בו אחד מאלה:

  1. במהלך תקופת ההגבלה הוגבל חשבון נוסף שלו.
  2. מי שהיה לקוח מוגבל והוגבל שנית תוך 3 שנים מיום שנסתיימה תקופת הגבלתו – בין אם באותו חשבון ואין אם חשבון אחר שלו.

מוגבל מיוחד– מהו?

תקופת ההגבלה של "לקוח מוגבל מיוחד" תיקבע על ידי בית המשפט, בית הדין הרבני או על ידי ההוצאה לפועל. תקופת ההגבלה תהיה, לכל היותר, 5 שנים. במקרים בהם לא פורטה תקופת ההגבלה, חשבון הבנק יוגבל לתקופה של שנה אחת בלבד.

מטרת חוק שיקים ללא כיסוי

חוק שיקים ללא כיסוי חוקק במטרה להרתיע בעלי חשבון ממשיכת שיקים ללא כיסוי וזאת על ידי הטלת סנקציות בגין התנהלות שכזו, ובכך להגביר את אמינות השימוש בשיקים.

פעולת הרתעה נוספת של בנק ישראל בכדי להילחם בתופעה של פיזור שיקים ללא כיסוי, הינה בכך כי בנק ישראל מפרסם את פרטי חשבונות הבנק המוגבלים ואת מועד סיום ההגבלה. באשר למוגבלים חמורים החמיר בנק ישראל אף יותר ומפרסם הוא את שמות המוגבלים, לרבות מס' ת.ז. ותאריכי סיום ההגבלה. מידע זה, כולו, מצוי באתר בנק ישראל לכל המעוניין.

ההשלכות של הגבלת החשבון

ההשלכות של הגבלת חשבון וסיווג הלקוח כ"לקוח מוגבל" הרסניות ובעלות השלכות כלכליות משמעותיות, אשר ילוו את ה"לקוח המוגבל" מספר שנים, גם לאחר שתקופת ההגבלה תסתיים. ובמה דברים אמורים?

  • לקוח מוגבל אינו רשאי לעשות שימוש בשיקים מהחשבון שהוגבל (הפרה של סעיף זה עלולה להוביל לקנס או למאסר). משמעות הדבר, כי הבנק לא יכבד כל שיק אשר יצא מחשבון מוגבל אפילו אם היה לו כיסוי וזאת ללא קשר לסכום השיק.
  • "לקוח מוגבל" אינו רשאי לפתוח חשבון בנק נוסף ממנו ימשכו שיקים. הגבלה זו הינה גורפת לכלל הבנקים ולא מוגבלת אך ורק לבנק בו הוגבל הלקוח.
  • "לקוח מוגבל" אינו יכול להתמנות למורשי חתימה או מיופה כוח בחשבון חדש שממנו נמשכים שיקים.
  • רישום היותו "לקוח מוגבל" לתקופה של 3 שנים מיום סיום ההגבלה.
  • במקרה של "לקוח מוגבל חמור" יוגבלו כלל החשבונות בהם הוא שותף, וכן חשבונות שבהם הוא מיופה כוח (ניתן יהיה להסביר את ההגבלה לאחר שיוסר הוא מחשבון הבנק בו הוא מיופה כוח).

תקופת ההגבלה

תקופת ההגבלה על פי חוק שיקים ללא כיסוי הינה שנה אחת, אשר תחל ביום שצוין בהודעת הבנק ללקוח בדבר ההגבלה. יוער, כי תקופה זו תחל 15 ימים לפחות לאחר היום שבו נשלחה הודעת ההגבלה וזאת על מנת לאפשר ללקוח זמן התארגנות.

האם ניתן לפתוח חשבון בנק ללקוח מוגבל

ממועד משלוח ההודעה בדבר הגבלת החשבון ועד לסיום ההגבלה לא ניתן לפתוח חשבון בבנק ממנו ימשכו שיקים. אין כל מניעה כי "לקוח מוגבל" יפתח חשבון, ובלבד ולא יעשה בו שימוש בשיקים.

על מי חלה ההגבלה?

כפי שציינו קודם לכן, ההגבלה תחול על כל השותפים הרשומים בחשבון הבנק נכון ליום בו התמלאו התנאים להטלת ההגבלה ואין זה משנה מי מהשותפים משך את השיקים בגינם הוגבל החשבון. ההגבלה לא תחול על מיופה כוח, גם אם הוא זה שחתום על השיקים שחזרו עקב א.כ.מ. (אין כיסוי מספיק).

לאור האמור, במקרים שבהם הוגבלה חברה בע"מ, נציגות בית משותף, ועד וכדומה, לא יוגבל מורשה החתימה בחשבון, אלא הגוף שהוא בעל החשבון ומורשה החתימה יהיה רשאי להמשיך ולעשות שימוש בשיקים בחשבונות אחרים.

לדוג' – יוסי הינו הבעלים של חברת יוסי יזמות ובניה בע"מ והוא מורשה חתימה בבנק. במקרה שיתמלאו התנאים בחוק וחשבון הבנק של החברה יוגבל, יוסי יוכל להמשיך ולמשוך שיקים מחשבונות הפרטי או כל חשבון אחר שיש בבעלותו, למעט חשבון החברה כמובן.

משלוח התראה בדבר החלת ההגבלה

על פי חוק שיקים ללא כיסוי, על הבנק לשלוח לבעל החשבון התראה לאחר שלא כובדו 5 שיקים מהסיבה א.כ.מ. (אין כיסוי מספיק). בהתראה זו על הבנק לציין כי אם לא יכובדו במשך 12 חודשים עשרה שיקים ומעלה, החשבון ובעליו יוגבלו. אם ישנו מיופה כוח בחשבון, התראה זו תשלח גם אליו בנוסף לבעל החשבון.

משלוח הודעת הגבלה על חשבון הבנק

הודעת הבנק בדבר הגבלת החשבון תישלח עד לא יאוחר מ- 15 ימי עסקים לאחר שסורב השיק האחרון שהביא להגבלת החשבון. הגבלת החשבון תחל 15 ימים לאחר משלוח הודעת ההגבלה.

למי יש לשלוח את ההתראה טרם ההגבלה והודעת ההגבלה?

הודעת ההתראה והודעת ההגבלה יישלחו לכל אחד מבעלי החשבון, למיופה הכוח ולמורשה החתימה.

ספירת שיקים להגבלת החשבון

שיק מסורב הוא שיק שהוצג לפירעון והבנק סירב לפרוע אותו עקב א.כ.מ (אין כיסוי מספיק), קרי אין יתרה מספקת בחשבון. היה ובתקופה של 12 חודשים יסורבו 10 שיקים ומעלה, יוגבל החשבון.

זה המקום לציין, כי הוראה לבטל שיק שאין לו כיסוי לא תמנע הבאת שיק זה במניין השיקים המסורבים.

שיקים אשר לא כובדו מסיבות אחרות כגון: חתימה אינה תקינה, החשבון נסגר, חסר היסב וכו' לא יבואו הם במניין הימים, ובלבד וזוהי הסיבה היחידה לאי כיבודם. כלומר, היה והבנק לא יכבד שיקים אלו גם מסיבה של אי כיסוי מספיק, אזי אלו יבואו במניין השיקים.

שיקים מסורבים בחשבון משותף

בחשבון משותף נמנים השיקים עבור כלל השותפים יחדיו. קרי, גם אם אחד מהשותפים חתום על השיקים שהביאו להגבלת החשבון, יוגבלו כלל השותפים.

במידה וישנה חובה כי שני השותפים יחתמו יחדיו, אזי במקרה שכזה יחזיר הבנק את השיקים מסיבה ש"חתימת המושך אינה תקינה", ואם אין יתרה בחשבון – גם מסיבת א.כ.מ. (אין כיסוי מספיק) ובמקרה שכזה, שיק זה יובא במניין השיקים המסורבים.

מה דינם של שיקים שחזרו לאחר הגבלת החשבון?

כאמור לעיל, מיום שליחת הודעת ההגבלה ועד ההגבלה בפועל ישנה תקופה של 15 ימים. שיקים אשר לא יכובדו בתקופה זו ייספרו במניין השיקים שסורבו בחשבון. לעומת זאת, שיקים שהוצגו לפירעון לאחר החלת ההגבלה יוחזרו מהסיבה "חשבון מוגבל" ולא יבואו במניין השיקים שסורבו.

שיק שלא כובד יותר מפעם אחת עקב "אין כיסוי מספיק"

במקרה שבו שיק לא כובד פעם אחת עקב א.כ.מ (אין כיסוי מספיק) והוצג לפירעון פעם נוספת (ואף יותר) וסורב פעם נוספת (ואף יותר) עקב א.כ.מ. יובא הוא במניין השיקים שסורבו פעם אחת בלבד.

מהו היום הקובע לבדיקה האם יש לכבד שיק או להחזירו?

היתרה הקובעת בעת החלטת הבנק אם להחזיר את השיק עקב א.כ.מ. (אין כיסוי מספיק) או לכבדו היא היתרה לסוף יום העסקים שבו השיק הוצג לפירעון חשבון המוטב, היינו האדם שקיבל את השיק.

תפריט נגישות

Call Now Button